Privacy Verklaring Hengelsportvereniging "De Vijver,, Zutphen. 


Hengelsportvereniging “de vijver,, Zutphen, hierna te noemen H.S.V “de vijver,, is gevestigd te Zutphen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73407178.

Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens H.S.V “de vijver,, Zutphen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS.


1.1 H.S.V “de vijver,, Zutphen verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 
a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van onze hengelsportvereniging;


b. een product of dienst afneemt bij H.S.V “de vijver,, (zoals een abonnement op het Clubblad of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);

c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.). 1.2 H.S.V “de vijver,, Zutphen verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:


a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap (nummer) van een andere hengelsportvereniging;
j. browsercookies.


1.3 H.S.V “de vijver,, Zutphen kan deze gegevens gebruiken voor:


• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten; Lidmaatschap,
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening); (wedstrijd uitslagen)(activiteiten)
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR


U kunt contact opnemen met H.S.V “de vijver,, Zutphen per e-mail: info@hsvdevijverzutphen.nl voor:


(a) meer informatie over de wijze waarop de H.S.V"de vijver,, Zutphen persoonsgegevens verwerkt;


(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die de H.S.V “de vijver,, Zutphen met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de H.S.V “de vijver,, Zutphen.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 3.1 H.S.V “de vijver,, Zutphen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 H.S.V “de vijver,, Zutphen treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN 4.1 H.S.V “de vijver,, Zutphen kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen
waarvan u lid bent;


• NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
• verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving. 4.2 H.S.V “de vijver,, Zutphen verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of H.S.V “de vijver,, Zutphen            daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd.

Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Zutphen Het Bestuur, H.S.V "de vijver,, Opgericht, 01-12-2018.